Canyoles River Basin, Spain

A la conca del riu Cànyoles, l'agricultura de secà ha estat reemplaçada per sistemes tradicionals de reg al fons de les valls i pels sistemes de reg per degoteig en terrenys en pendent. Els nous sistemes de reg per degoteig en horts de cítrics ubicats en pendent estan provocant altes taxes d'erosió i degradació del sòl a causa de la manca de cobertura vegetal, la compactació del sòl i la pérdua de matèria orgànica a causa del conreu intensiu, els herbicides i la intensa fertilització. No obstant això, la majoria dels agricultors desconeixen en gran mesura el problema. El projecte RECARE té com a objectiu augmentar la consciència del problema i millorar l'intercanvi de coneixements entre agricultors i científics mitjançant la identificació i la demostració d'opcions de gestió sostenibles. Mesures directes amb parcel.les i mostreig de sòls, experiments de pluja simulada i entrevistes amb els llauradors, politics, gestors i ciutatans es duran a terme per demostrar els beneficis dels recursos edàfics i la viabilitat económica. A més, les innovacions dels agricultors orgànics i els agricultors pioners en noves estrategies de gestió del sòl i de les explotacions agrícoles seran avaluades.